preloader


  

Platný územní plán obce Dobrá

I. ÚP DOBRÁ 


I.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

I.B. GRAFICKÁ ČÁST
             I.B.a) Výkres základního členění území                                                     1 : 5 000
             I.B.b) Hlavní výkres                                                                                      1 : 5 000
                       I.B.b.1)
Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
                       I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
             I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací              1 : 5 000


II. ODŮVODNĚNÍ ÚP DOBRÁ

II.A.      TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)
II.B.      GRAFICKÁ ČÁST
             II.B.a) Koordinační výkres                                                                            1 : 5 000
             II.B.b) Výkres širších vztahů   + legenda                                                    1 : 100 000
             II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                          1 : 5 000
             II.B.d) Doplňující výkresy                                                                             1 : 5 000
                    II.B.d.1) Výkres dopravy
                    II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
                    II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

III. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍÚzemní plán Dobrá - POSOUZENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 Sb.

Příloha č. 1 (Námitky veřejnosti uplatněné při veřejném projednání)

Příloha č. 2 (Námitky veřejnosti uplatněné při opakovaném veřejném projedníní)

Opatření obecné povahy č.1/2017


Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu obce Dobrá (.pdf)

Návrh na pořízení územního plánu - formulář (.doc)

Návrh - územní plán Dobrá - změna č.1

OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

I. ZMĚNA Č. 1 ÚP DOBRÁ - NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (.pdf)

I.A. TEXTOVÁ ČÁST (text s vyznačením změn) 

I.B. GRAFICKÁ ČÁST – Tisky výřezů výkresů obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, s potlačeným tiskem ÚP Dobrá - výkresy:
               I.B.a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 + legenda
               I.B.b) Hlavní výkres 
                   I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce 1 : 5 000 + legenda
                   I.B.b.2) Koncepce dopravy a technického vybavení 1 : 5 000 + legenda
                I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 + legenda

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

II.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

II.B. GRAFICKÁ ČÁST – tisky výřezů výkresů obsahujících graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, případně tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou
součástí Změny č. 1 ÚP Dobrá, jejichž podkladem jsou výřezy výkresů ÚP Dobrá a nově zpracovaný
výkres předpokládaných záborů půdního fondu vyvolaný Změnou č. 1 ÚP Dobrá:
               II.B.a) Koordinační výkres 1 : 5 000 + legenda1 + legenda2
               II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 + legenda
 

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv