preloader


  

Územní plán Dobrá


Návrh - územní plán Dobrá - změna č.1

OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

I. ZMĚNA Č. 1 ÚP DOBRÁ - NÁVRH (VÝROK)

I.A. TEXTOVÁ ČÁST (text s vyznačením změn)

I.B. GRAFICKÁ ČÁST – Tisky výřezů výkresů obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, s potlačeným tiskem ÚP Dobrá - výkresy:
               I.B.a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 + legenda
               I.B.b) Hlavní výkres + legenda
               I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce 1 : 5 000
               I.B.b.2) Koncepce dopravy a technického vybavení 1 : 5 000 + legenda
               I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 + legenda

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

II.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

II.B. GRAFICKÁ ČÁST – tisky výřezů výkresů obsahujících graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, případně tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou
součástí Změny č. 1 ÚP Dobrá, jejichž podkladem jsou výřezy výkresů ÚP Dobrá a nově zpracovaný
výkres předpokládaných záborů půdního fondu vyvolaný Změnou č. 1 ÚP Dobrá:
               II.B.a) Koordinační výkres 1 : 5 000 + legenda1 + legenda2
               II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 + legenda
 
Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu obce Dobrá (.pdf)

Návrh na pořízení územního plánu (.doc)

Nový územní plán obce Dobrá


I. ÚP DOBRÁ 


I.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

I.B. GRAFICKÁ ČÁST
             I.B.a) Výkres základního členění území                                                     1 : 5 000
             I.B.b) Hlavní výkres                                                                                      1 : 5 000
                       I.B.b.1)
Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
                       I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
             I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací              1 : 5 000


II. ODŮVODNĚNÍ ÚP DOBRÁ

II.A.      TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)
II.B.      GRAFICKÁ ČÁST
             II.B.a) Koordinační výkres                                                                            1 : 5 000
             II.B.b) Výkres širších vztahů   + legenda                                                    1 : 100 000
             II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                          1 : 5 000
             II.B.d) Doplňující výkresy                                                                             1 : 5 000
                    II.B.d.1) Výkres dopravy
                    II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
                    II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

III. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍÚzemní plán Dobrá - POSOUZENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 Sb.

Příloha č. 1 (Námitky veřejnosti uplatněné při veřejném projednání)

Příloha č. 2 (Námitky veřejnosti uplatněné při opakovaném veřejném projedníní)

Opatření obecné povahy č.1/2017

Pravidla pro pořizování změn Územního plánu obce Dobrá
OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 412 311

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv