preloader


  

Kotlíkové dotace

V ROCE 2016 SE BUDOU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ČERPAT TZV. KOTLÍKOVÉ DOTACE NA VÝMĚNU STARÝCH NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ

V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí první z výzev pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský kraj může pro své občany získat až 1,4 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů. Kraj následně v prosinci až lednu vyhlásí výzvu pro předkládání žádostí jednotlivých domácností.

Dne 15. 7 2015 byla vyhlášena 16. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Moravskoslezský kraj předložil svou žádost, na základě které může pro své občany získat první část finančních prostředků ve výši cca 470 mil. Kč. V roce 2016 budou moci vlastníci rodinných domů na území kraje čerpat tyto prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za automatické kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla bude finanční podpora na tuto výměnu a související „energetická mikroopatření“ poskytnuta ve výši 70 - 80 % nákladů domácností, a to z maximální částky 150.000 Kč. Tato podpora může být dále navýšena o 5 % u obcí spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě znečištěným ovzduším.

Odpovědní činitelé Moravskoslezského kraje chtějí podpořit výměnu neekologických kotlů a snížit tak náklady domácností na pořízení nového zdroje tepla navýšením dotace pro každého žadatele o dalších 5 % z rozpočtu kraje. Zároveň také některé obce a města hodlají podpořit výměnu kotlů na svém území stejným způsobem. Tímto by občané mohli dosáhnout na finanční podporu až do výše přes 90 % z nákladů na pořízení nového kotle.

Podrobnější informace o připravované výzvě naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz a také se mohou se svými dotazy obracet na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.
(použita upravená verze tiskové zprávy KÚ MSK)
 
Vzhledem k tomu, že také obec Dobrá uvažuje o podpoře této iniciativy a „boje“ za lepší a čistší podmínky pro život v naší obci, rádi bychom se dozvěděli, zda o možnosti využít nabízenou dotaci uvažujete. Jen tak budeme mít (zastupitelstvo obce) potřebné podklady pro rozhodnutí, zda přispějeme na výměnu neekologického způsobu vytápění, a pokud ano, kolika procenty.

Proto si vás – zájemce - dovoluji požádat o zpětnou vazbu – telefonicky na podatelnu Obecního úřadu Dobrá – 558 412 311 – potvrdíte svůj zájem o dotaci a nahlásíte jméno a adresu, nebo prostřednictvím webových stránek obce – zde vpravo dole na úvodní stránce je možnost on line zaslání přes Podněty, náměty a stížnosti (vpravo dole) – vyplníte formulář, jako textovou informaci uveďte svůj zájem o dotaci a odešlete jej.

Následovat bude ucelený manuál pro všechny potenciální uchazeče o dotaci. Naleznete v něm odpovědi na všechny dotazy, naznačí vám možnosti použití dotace, vysvětlí kombinovanou žádost, nutnost zapojení energetických expertů.
Nebude-li vám vše jasné, neváhejte a napište své dotazy na uvedenou emailovou adresu – následně budou dotazy a zejména odpovědi na ně konzultovány s kompetentními pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dotazy na ně můžete samozřejmě směřovat i sami, ale zajímá nás okruh dotazů. Odpovědi budou pak prezentovány i ostatním případným žadatelům pro jejich snazší orientaci.
V případě většího zájmu o výměnu neekologického kotle na tuhá paliva jsme připraveni požádat pracovníky MSK o besedu se zájemci. O termínu konání budete s dostatečným předstihem informováni.
Zde je manuál pro žadatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy prosinec 2015 a příjmu žádostí - únor 2016.

Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle bude k dispozici na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Žadatelé o dotaci buď:

1) počkají na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí (cca prosinec 2015) a následně po jejím schválení provedou výměnu kotle, doloží faktury za nákup/instalaci a ty jim poté budou (v příslušné výši) proplaceny.

2) nebo provedou výměnu kotle již nyní, poté předloží žádost o dotaci a po jejím schválení a doložení všech dokladů jim budou (v příslušné výši) proplaceny.

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015. V současné době máme z Ministerstva životního prostředí odsouhlaseno, že žadatelé o dotaci mohou již nyní provádět výměnu kotle – za splnění daných podmínek. Takovým žadatelům doporučujeme před započetím realizace výměny kotle konzultovat veškeré detaily s pracovníky krajského úřadu.

V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci solárně-termické soustavy (splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti a využitelného zisku, …) a technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, tzv. „mikro-energetická opatření (pokud dům nesplňuje energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám).
Seznam „mikro-energetických opatření“

• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Pokud budou realizována "mikro-energetická opatření" doloží žadatel spolu s fakturou (je možné realizovat i svépomocí, potom je možné uplatnit náklady na nákup materiálu) o dotaci fotodokumentaci jak stavu PŘED provedením mikro-energetického opatření, tak PO jeho provedení.
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby.

Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
 

! ! ! P O Z O R ! ! !

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

• fotodokumentaci (viz. Obr. 1) ještě napojeného stávajícího kotle na otopnou soustavu a komínové těleso (nejlépe fotografie celková + detail připojení ke komínovému tělesu a k rozvodům vody + detail výrobního štítku).
• fotodokumentaci části domu, na které bude provedeno "mikro-energetické opatření". Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné kvalitě.


Po schválení dotace bude nutno k vyúčtování (předložení faktur k proplacení) doložit:

• fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle. Znehodnocení může být provedeno např. proražením litinových článků kotle, prořezáním plášťů kotle, rozřezáním kotle apod. (viz. Obr. 2). Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné kvalitě. Z fotografií musí být patrné, že se jedná o stejný kotel, jehož fotografie (původně zapojený kotel) byly předloženy společně se žádostí o dotaci.
• fotodokumentaci části domu, na které bylo provedeno "mikro-energetické opatření". Doporučuje se také vyhotovení fotografie z průběhu realizace "mikro-energetického opatření" (z důvodu viditelnosti použitých materiálů, způsobu realizace).
• doklad o likvidaci kotle (vzor formuláře bude k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Zde je uveden seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Předmětem podpory NEBUDE:

• Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, která byl podpořena z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Výše podpory (míra dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až 150.000,- Kč, z čehož výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout maximální výše až 20.000,- Kč. Částky přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny ze zdrojů žadatele.
Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s realizací:

• kotle na pevná paliva
• plynového kondenzačního kotle
• tepelného čerpadla
• solární termické soustavy
• nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně instalace akumulační nádoby
• dále pak náklady na zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla
• náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou !)
• služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného „mikro“ energetického opatření
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“energetických opatření (i v případě realizace svépomocí – uznatelným nákladem budou náklady na pořízení materiálu).

Procentní míra podpory (část nákladů, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:

• 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
• 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla
Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě, že bude výměna kotle realizována v obci/městě, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty
Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %, čímž dojde ke snížení podílu spolufinancování z prostředků domácností.

Dalším možným způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků domácností na výměnu kotle je případný příspěvek obce (buď formou jednorázové částky nebo procentním podílem) – tato možnost je dosud v jednání s vedením jednotlivých obcí a bude záležet na jejich rozhodnutí a finančních možnostech. Seznam obcí, které budou svým občanům přispívat na výměnu kotle bude umístěn na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Všechny uvedené výše podpory se sčítají, takže pokud by občan, který žije v obci, která je na seznamu podporovaných měst a obcí plánoval nákup např. kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, dosáhl by na 85 % podporu z celkových výdajů (75 % za typ kotle + 5 % krajský příspěvek + 5 % za prioritní území) + případný příspěvek z rozpočtu dané obce.

Základní podmínky podpory pro fyzické osoby:

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (stačí, aby byla splněna pouze jedna z níže uvedených možností):

• Současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno „mikro“ energetické opatření (viz. výše)

• Nebo došlo již dříve se ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň „C“ – úsporná (případně lepší) dle požadavku vyhlášky 78/2013

• Nebo je současně na realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy zažádáno v programu Nová zelená úsporám.

Na adrese http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů, kteří mohou posoudit vhodnost „mikro“ energetických opatření. Dle upřesňujících informací ze strany Ministerstva životního prostředí uvádíme, že pro účely posouzení vhodnosti „mikro“ energetických opatření je ze čtyř možných oprávnění (Energetický audit, Kontrola klimatizace, Kontrola kotlů, Energetická certifikace budov) relevantní oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.

Dále doporučujeme pozvat energetického specialistu ještě před samotnou realizací výměny kotle. Role energetického specialisty spočívá v doporučení vhodného opatření ze seznamu „mikro“ energetických opatření vyjmenovaných v Základních pravidlech pro fyzické osoby pro Specifický cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 (dostupné v sekci „Dokumenty ke stažení“) případně vydá průkaz energetické náročnosti budovy – pro účely prokázání splnění třídy „C“.

Podrobné informace budou součástí výzvy k předkládání žádostí o kotlíkové dotace – přibližně v prosinci 2015.

Informace ke kotlíkovým dotacím v rámci OPŽP 2014 – 2020

Za účelem poskytování informací veřejnosti k připravovaným kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 byla zřízena speciální telefonní linka 595 622 355 a speciální e-mailová adresa kotliky@msk.cz (dříve před změnou domény: kotliky@kr-moravskoslezsky.cz ).
Dále jsou poskytovány i osobní konzultace a to v kanceláři E 509 a E 517 na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
• Mgr. Jan Smiga jan.smiga@msk.cz 595 622 319
• Mgr. Radka Šostá radka.sosta@msk.cz 595 622 313
• Ing. Marcela Honková marcela.honkova@msk.cz 595 622 761
• Mgr. Lucie Hochmanová lucie.hochmanova@msk.cz 595 622 994
• Ing. Vilém Hinner vilem.hinner@msk.cz 595 622 806
• Ing. Lenka Trojková lenka.trojkova@,sl.cz 595 622 542
• Ing. Bc. Ivona Crháková ivona.crhakova@msk.cz 595 622 403
• Bc. Lucie Rašková lucie.raskova@msk.cz 595 622 933
 
(použit manuál KÚ MSK)
Po přečtení manuálu by mělo být žadatelům všechno jasné. Přesto jsem si neodpustil několik dotazů směrem k poskytovateli dotace, pracovníkům MSK. Jejich odpovědi by vám měly být nápomocny k prvotnímu rozhodnutí, zda podstoupit mašinérii zpracování podkladů žádosti o dotaci, prostě a jednoduše odpovídají na otázku: „Mám i já možnost získat dotaci?“.

Odpovědi pracovnice MSK jsou uváděny proloženým písmem.

Model A

Občan užívá x let plynový kotel, méně často používá zároveň kotel na tuhá paliva 
– chtěl by si nově pořídit kotel na dřevo – je to možné?

Pokud občan čestně prohlásí, že primárním zdrojem vytápění je kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a kotel plynový je pouze záložním zdrojem tepla. Nový kotel na dřevo musí být v seznamu registrovaných výrobků a technologií vedený SFŽP: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Model B

Občan užívá x let plynový kotel, méně často používá zároveň kotel na tuhá paliva – hodlá změnit kotel na tuhá paliva za kotel s vyšší emisní třídou 5+ - je to možné?

ANO, kotel musí být v seznamu registrovaných výrobků a technologií vedený SFŽP: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Model C

Občan užívá x let plynový kotel, méně často používá zároveň kotel na tuhá paliva - hodlá změnit plynový kotel (cca 15 a více let užívaný…) za nový, efektivnější – kondenzační – a kotel na pevná paliva si ponechá jako záložní - je to možné?

Toto není možné. Možná je v tomto případě pouze varianta, že zlikviduje oba staré kotle (prokáže pouze likvidaci starého na pevná paliva, likvidace starého plynového není pro dotaci relevantní) a bude mít pouze nový kondenzační plynový kotel, který si z dotace pořídí.

Více informací – zejména se týkají fotodokumentace nebo následného zničení původního kotle – naleznete na webových stránkách obce – www.dobra.cz
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji (pptx)
 

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv