preloader


  

Aktuality

Změna č. 1 Územního plánu Dobrá - veřejné projednávání - 22. 5. 2024 v 16 hodin (vloženo: 16. 4. 2024)


Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Dobrá všem občanům oznamuje, že v souladu s § 171 až 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 a § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), zahajuje řízení o Změně č. 1 Územního plánu Dobrá.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 20 odst. 1 stavebního zákona, bude návrh Změny č. 1 Územního plánu Dobrá vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 15. 4. 2024

Podle ustanovení § 52 odst. 1 a 53 odst. 1 a 2 stavebního zákona pořizovatel oznamuje, že uskuteční veřejné projednávání k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dobrá dne 22. 5. 2024 v 16 hodin ve společenském sále Základní školy v Dobré.
 

Návrh - územní plán Dobrá - změna č.1

OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

I. ZMĚNA Č. 1 ÚP DOBRÁ - NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (.pdf)

I.A. TEXTOVÁ ČÁST (text s vyznačením změn) 

I.B. GRAFICKÁ ČÁST – Tisky výřezů výkresů obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, s potlačeným tiskem ÚP Dobrá - výkresy:
               I.B.a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 + legenda
               I.B.b) Hlavní výkres 
                   I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce 1 : 5 000 + legenda
                   I.B.b.2) Koncepce dopravy a technického vybavení 1 : 5 000 + legenda
                I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 + legenda

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

II.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

II.B. GRAFICKÁ ČÁST – tisky výřezů výkresů obsahujících graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, případně tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou
součástí Změny č. 1 ÚP Dobrá, jejichž podkladem jsou výřezy výkresů ÚP Dobrá a nově zpracovaný
výkres předpokládaných záborů půdního fondu vyvolaný Změnou č. 1 ÚP Dobrá:
               II.B.a) Koordinační výkres 1 : 5 000 + legenda1 + legenda2
               II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 + legenda

 

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv