preloader


  

Základní škola, Dobrá, příspěvková organizaceZákladní škola Dobrá má dlouholetou tradici a je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Kromě žáků z Dobré tvoří vysoké procento žáci dojíždějící z okolních obcí (především z Nošovic, Dobratic, Pazderny, Vojkovic, Vyšních Lhot a Nižních Lhot). Do školy dochází přibližně 440 žákůSoučástí školy je školní družina s kapacitou 120 dětí. 

Učitelé se snaží o osobnostní rozvoj každého žáka, individuálně se věnují jak žákům integrovaným, tak nadaným. Pro snadnější adaptaci prvňáčků pořádá škola setkávání s předškoláky a hned na počátku 1. ročníku projekt Kamarád. K stmelení nových třídních kolektivů v 6. ročníku přispívají adaptační kurzy. K vzájemnému poznávání a týmové spolupráci našich žáků přispívají také ročníkové projekty (www.zsdobra.cz), které jsou zaměřeny převážně na průřezová témata, na rozvoj klíčových kompetencí a jsou u žáků oblíbenou součástí vzdělávacího programu školy.

Své názory a představy o organizaci školy a jejím životě prezentují zástupci tříd v žákovském parlamentu, mohou tak ovlivnit život školy, či připravované akce.

Škola se pravidelně zapojuje do projektů, které umožňují nejen její pedagogický, ale i materiální rozvoj. Od školního roku 2009/2010 je zapojena do projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board a v roce 2010/2011 se škola zapojila do projektu EU peníze školám.

Naše škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus, což znamená, že učitelé ve své výuce používají výukové materiály vytvořené podle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání. Dále jsme partnerskou školou Cambridge Centra ve Frýdku-Místku a partnerskou školou Židovského muzea v Praze.

Stali jsme se také SMART Centrem interaktivní výuky 2011, jehož cílem je podpora využívání moderních technologií ve výuce a využívání práce s interaktivní tabulí Smart Board a dalšími moderními pomůckami. Vyučující prošli řadou školení v rámci tvorby výukových materiálů v prostředí SMART Notebook a tři vyučující se stali lektory pro program SMART Notebook.

Škola si stanovila ve svém vzdělávání dvě priority – IC technologie a environmentální výchovu. Zaměření na práci s IC technologiemi je umožněno nadstandardním vybavením školy IC technikou. Výuka pomocí moderních technologií přispívá ke zvýšení motivace žáků i k lepšímu pochopení probírané látky díky větší názornosti a multimediálním prvkům, které výuku zpestřují a inovují. Vyučování je pro žáky zajímavé a různorodé, a to nejen díky zapojení IC technologií, ale také díky využití nových metod a učebních stylů (Tvořivá škola, RWCT, kooperativní a projektové vyučování). Druhým výrazným spíše výchovným akcentem, na který klademe při výuce a výchově důraz, je environmentální výchova. Jsme zapojeni do projektů, které podporují rozvoj ekologického myšlení. V roce 2010 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola, žáci založili celoškolní Ekotým, učí se o environmentálních tématech, vytváří Ekokodex, či navrhují různá zlepšení pro naši školu.

Název ŠVP ZV Dobrá škola - dobrý start vyjadřuje jeho hlavní myšlenku - dobře připravit žáky na středoškolské studium, na praktický život a na uplatnění se ve společnosti. Škola se zaměřuje na dvě vzdělávací oblasti, na informační a komunikační technologie a environmentální výchovu.

Naší snahou je, aby využívání informačních a komunikačních technologií bylo pro absolventy našeho programu běžnou záležitostí. Proto je výpočetní technika využívána ve všech vyučovacích předmětech na 1. i 2. stupni. Výuka informatiky je zařazena již od 4. ročníku a v každém ročníku 2. stupně, aby si žáci osvojili a rozšířili dovednosti využívání výpočetní techniky a moderních informačních technologií a splnili důležitý předpoklad pro uplatnění se na trhu práce. Na oblast ICT je zaměřena také nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů. K výuce informatiky máme k dispozici dvě počítačové učebny.

Řadu let věnujeme pozornost environmentální výchově. V roce 2005 jsme získali titul Ekoškola a v roce 2009 titul Škola udržitelné rozvoje. V roce 2008 byla škola oceněna titulem Ekologická škola v Moravskoslezském kraji za mimořádné výsledky v oblasti ekologických aktivit a na léta 2009-2011 nám byl propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Velkého úspěchu jsme dosáhli v roce 2010, kdy jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. Oba tituly nás zavazují k neustálému působení na děti, k vytváření pozitivního vztahu k živé přírodě a k rozvíjení jejich ekologického myšlení a chování. Pro tyto účely využíváme centrum environmentální výchovy umístěné v prostorách multimediální učebny přírodopisu. Toto centrum poskytuje zázemí pro aktivity zaměřené na ekologickou výchovu a je vybaveno metodickými a výukovými materiály, knihami, výukovými programy a dalšími zajímavými pomůckami. Ekologické vzdělávání podporujeme zařazením volitelného předmětu s ekologickou tematikou a přírodovědného kroužku. Žáci se zúčastňují ekologických konferencí pořádaných naší školou a výukových programů nabízených ekologickými centry. Kromě toho pracují na ekologických projektech a téma environmentální výchovy se prolíná řadou vyučovacích předmětů.

V samotné výuce je kladen důraz na metody zajímavé a motivující, aby co největší aktivita byla v hodinách přenesena na děti. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami, běžnou součástí výuky je používání internetu, dataprojektorů, interaktivních tabulí, videí, atd. Samozřejmostí našeho programu je skupinové a projektové vyučování, které vede žáky k týmové práci, toleranci, vzájemné pomoci a snazšímu upevnění vědomostí a dovedností.

Kontakty

Ředitelka školy: 
Mgr. Radka Otipková
e-mailrotipkova@zsdobra.cz
tel.: +420 558 412 462
mobil: +420 739 661 245

zástupce ředitelky školy a ICT koordinátor
Mgr. Michaela Kuboňová
e-mailmkubonova@zsdobra.cz
tel.: +420 558 412 463
mobil: +420 739 661 236

zástupce ředitelky školy
Mgr. RenataKubalová
e-mail: rkubalova@zsdobra.cz
tel.: +420 558 412 463
mobil:+420 731 479 588

adresa školy:
Základní škola Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 860
739 51 Dobrá

telefon: +420 558 412 461 (sekretariát - p. Platošová)
               +420 558 412 464 (vedoucí školní jídelny - p. Weissmannová, p. Mužná)
fax: +420 558 412 460
e-mailzsdobra@zsdobra.cz

wwwhttp://www.zsdobra.cz

GPS pozice: N 49° 40.39373', E 18° 24.79513'

: 68334273

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv