preloader


  

Právní předpisy a sdělení


Právní předpisy a sdělení Odkaz na Portál
veřejné správy ČR
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 183/2006 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 501/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Vyhláška č. 503/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 398/2009 Sb.
Zákon o právních poplatcích Zákon č. 634/2004 Sb.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Zákon č. 360/1992 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 Sdělení č. 270/2009 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Zákon č. 100/2001 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší Zákon č. 201/2012 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích    Vyhláška č. 104/1997 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)   Zákon č. 254/2001 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon č. 334/1992 Sb.
Vyhláška o katastru nemovitostí Vyhláška č. 357/2013 Sb.
Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Zákon č. 256/2013 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 541/2020 Sb.

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv