preloader


  

Činnosti na úseku stavebního řádu

 • Vede územní řízení
  • o umístění stavby nebo zařízení
  • o změně využití území
  • o změně vlivu užívání stavby na uzemí
  • o ochranném pásmu
  • o dělení nebo scelování pozemků
 • Vydává územní souhlasy,
 • Poskytuje předběžné informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu
 • Přijímá ohlášení staveb, včetně jejich změn, terénních úprav a udržovacích prací,
 • Vede stavební řízení pro stavby, včetně jejich změn,
 • Vede agendu, která se vztahuje k užívání staveb (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, změna v užívání stavby),
 • Vede agendu na úseku odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (povolení, dodatečné povolení, nařízení odstranění)
 • Provádí kontrolní prohlídky stavby v jejím průběhu a při dokončení,
 • Projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu řádu,
 • Zajišťuje ukládání písemnosti stavebního úřadu do archívu,
 • Vydává souhlasy k povolení staveb speciálním stavebním úřadům,
 • Povoluje reklamní, informační a propagační zařízení,
 • Nařizuje - nutné zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
  • vyklizení staveb
  • zastavení stavebních prací
  • vypracování pasportů staveb
 • Předepisuje a vybírá správní poplatky za úkony podle stavebního zákona,
 • Rozhodují o udělení výjimek z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu,
 • Spolupracuje s orgány obcí při přípravě územně plánovací dokumentace,
 • Konzultuje s občany i právnickými osobami jejich záměry na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Napomáhá při řešení stížností nebo konfliktů na tomto úseku,
 • Zpracovává výkazy pro Český statistický úřad,
 • Vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů a práv osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona
 

Ostatní činnosti

Jedná se o činnosti, které jsou vykonávány pouze na území obce Dobrá.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve smyslu § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na úseku místních a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • Vykonává působnost orgánu ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny (kácení dřevin),
 • Vykonává působnost orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 69 odst. 1 písm. a) i b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů (autovraky apod.),
 • Vykonává působnost obecního úřadu ve věci přidělování čísel popisných a čísel evidenčních,
 • Na vyžádání orgánů obce se vyjadřuje k aktivitám, které mají vztah k rozvoji obce.
 

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv