preloader


  

Starosta a místostarosta obce

Ing. Jiří Carbol

Kancelář: č. 14
E-mail: starosta@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 300
Mobil: +420 734 612 398

Mgr. Milan Stypka

Kancelář: č. 14
E-mail: mistostarosta@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 301
Mobil: +420 734 611 216

Rozdělení kompetencí starosta / místostarosta

Starosta

Řídí se ustanoveními § 103 - 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Starosta zastupuje obec navenek. Je volen do funkce zastupitelstvem obce z řad svých členů.
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok ( §42),
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
 • může po projednání s okresním úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Starostu zastupuje místostarosta, ten jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

Odpovídá za:
 • včasné objednání auditu (přezkoumání) hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok informování veřejnosti o činnosti obce
 • výkon přenesené působnosti
 • zastupování obce navenek s fyzickými a právnickými osobami, podnikateli, politickými stranami, hnutími  a organizacemi
 • sestavení a plnění rozpočtu
 • organizaci voleb

Oblasti: 
 • integrovaný záchranný systém
 • požární prevence, sbor dobrovolných hasičů
 • civilní obrana a ochrana
 • veřejný pořádek
 • školství (ZŠ, MŠ, školní kuchyně a školní jídelna)
 • rozvoj obce, investice, výstavba
 • územní plánování
 • projekty a projektová dokumentace
 • výběrová řízení
 • kontrola výstavby
 • hospodaření s majetkem obce – nájemní smlouvy, věcná břemena, výpůjčky – vždy po projednání v RO nebo ZO
 • svolávání a vedení zasedání zastupitelstva a rady obce

Rozhoduje o:
 • záležitostech samostatné působnosti obce, svěřených mu RO
 • spolupodepisuje s místostarostou interní směrnice
 • svěření výkonu přenesené působnosti komisi, v určitých věcech, po projed. s řed. MSK
 • vyžádání spolupráce PČR při zabezpečení veřejného pořádku
 
Plní úkoly:
 • stanovené zákonem o obcích a dalšími zákony
 • statutárního orgánu zaměstnavatele
 • podepisuje pracovní smlouvy a výpovědí či dohody o ukončení pracovního poměru
 • podepisuje platové výměry zaměstnanců
 • podepisuje interní předpisy obecního úřadu
 • řídí pracovní činnost pracovníků veřejně prospěšných prací

Místostarosta

Odpovídá za:
 • zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo nevykonávání funkce

Oblasti:
 • kultura, tělovýchova a sport
 • sociální a zdravotní
 •  bytový fond
 • hospodaření s odpady (komplexně)
 • komunikace
 • doprava a dopravní značení
 • pořádek veřejných prostranství
 • veřejné osvětlení
 • vodní hospodářství a kanalizace
 • zemědělství a lesní hospodářství
 • volně se pohybující zvířata
 
Spolupracuje při:
 • přípravě jednání ZO a RO
 • spolupodepisování interních předpisů obecního úřadu
 • hospodaření s majetkem obce
 • zajišťování veřejného pořádku
 • zajišťování rozvoje obce, investicích a výstavbě
 • organizaci slavnostních a jiných akcí
  

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491, +420 558 641 202

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv