preloader


  

Starosta a místostarostové obce

Ing. Jiří Carbol

starosta, neuvolněný člen zastupitelstva
Kancelář: č. 14
E-mail: starosta@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 300
Mobil: +420 734 612 398

Pavel Peterek

1. místostarosta, uvolněný člen zastupitelstva,
kancelář: vestibul OÚ (bývala pojišťovna)
E-mail: peterek@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 312
Mobil: +420 733 745 008

Ing. Ludmila Baranová

2. místostarosta, uvolněný člen zastupitelstva,
Kancelář: č. 14
E-mail: baranova@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 301
Mobil: +420 721 441 103

Rozdělení kompetencí starosta / místostarosta

Starosta

  1. 1. Odpovídá za:
  2. včasné objednání auditu (přezkoumání) hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok

1.2 informování veřejnosti o činnosti obce
1.3 výkon přenesené působnosti
1.4 zastupování obce navenek s fyzickými a právnickými osobami,
       podnikateli, politickými stranami, hnutími a organizacemi
1.5 sestavení a plnění rozpočtu
1.6 organizaci voleb
1.7 oblasti:
1.7.1 Místní knihovna
1.8 svolávání a vedení zasedání zastupitelstva a rady obce
 
2. Rozhoduje o:

2.1 záležitostech samostatné působnosti obce, svěřených mu RO
2.1.1 spolupodepisuje s místostarostou interní směrnice
2.2 svěření výkonu přenesené působnosti komisi, v určitých věcech,
       po projed. s řed. MSK
2.3 vyžádání spolupráce PČR při zabezpečení veřejného pořádku
 
3. Plní úkoly:

3.1 stanovené zákonem o obcích a dalšími zákony
3.2 statutárního orgánu zaměstnavatele
3.2.1 podepisuje pracovní smlouvy a výpovědí či dohody o
          ukončení pracovního poměru
3.2.2 podepisuje platové výměry zaměstnanců
3.2.3 podepisuje interní předpisy obecního úřadu

1. Místostarosta

1. Odpovídá za:
 
  1. zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo
nevykonávání funkce
1.2 rozvoj obce, investice, výstavba
1.2.1 územní plánování
1.2.2 projekty a projektová dokumentace
1.2.3 výběrová řízení
1.2.4 kontrola výstavby
1.3 oblasti:
1.3.1 integrovaný záchranný systém
1.3.2 požární prevence, sbor dobrovolných hasičů
1.3.3 civilní obrana a ochrana
1.3.4 veřejný pořádek
1.3.5 školství (ZŠ, školní kuchyně a jídelna, Sál)
1.2.6 Místní a účelové komunikace
1.2.6 doprava a dopravní značení
1.2.7 pořádek veřejných prostranství
1.2.8 veřejné osvětlení

2. Spolupracuje při:

2.1 přípravě jednání ZO a RO
2.2 spolupodepisování interních předpisů obecního úřadu
2.3 hospodaření s majetkem obce
2.4 zajišťování veřejného pořádku
2.5 zajišťování rozvoje obce, investicích a výstavbě
2.6 organizaci slavnostních a jiných akcí
 

2. Místostarosta

1. Odpovídá za:
  1. zastupování starosty  a 1. Místostarosty v době jejich nepřítomnosti nebo

nevykonávání funkce
1.2 oblasti:
1.7.5 školství (MŠ)
1.2.1 kultura, tělovýchova a sport
1.2.2 sociální a zdravotní
1.2.3 bytový fond
1.2.4 hospodaření s odpady (komplexně)
1.2.9 vodní hospodářství a kanalizace
1.2.10 zemědělství a lesní hospodářství
1.2.11 volně se pohybující zvířata
1.3 hospodaření s majetkem obce – nájemní smlouvy,
       věcná břemena, výpůjčky – vždy po projednání    v RO nebo ZO

2. Spolupracuje při:

2.1 přípravě jednání ZO a RO
2.2 spolupodepisování interních předpisů obecního úřadu
2.3 hospodaření s majetkem obce
2.4 zajišťování veřejného pořádku
2.5 zajišťování rozvoje obce, investicích a výstavbě
2.6 organizaci slavnostních a jiných akcí

3. Plní úkoly:

3.1 řídí pracovní činnost pracovníků veřejně prospěšných prací


OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv