preloader


  

Aktuality

SBÍRKA TEXTILU PRO CHARITU (vloženo: 3. 3. 2024)Dohled na dosah - Tísňová péče (vloženo: 28. 2. 2024)Hravý klaun - dobročinnost (vloženo: 28. 2. 2024)

Rok se s rokem sešel a my chceme podpořit další rodiny, které to nemají lehké.???? Celé příběhy naleznete v příspěvku níže nebo na našem webu. ????
????https://www.hrykvam.cz/dobrocinnost????
Tím, že přispějete finančním darem????, pomůžete rodině Elišky a Bajky zvládat každodenní starosti.????
ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU - 257979592/0600
????Sbírka začíná probíhat dnešním dnem.
Předání sbírky mezi tyto rodiny proběhne na Jarní olympiádě 10.5.2024, kdy tímto datumem budeme sbírku ukončovat.
Obec Dobrá
Hravý klaun junior z. s.
Areál U Medvěda
Klempová finance


Tisková zpráva Finančního úřadu pro MSK (vloženo: 19. 2. 2024)Zákaz starých kotlů v rodinných domech a na chatách se blíží (vloženo: 19. 2. 2024)

Zákaz starých kotlů v rodinných domech a na chatách se blíží
1. září 2024 začne platit zákaz provozování starých kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také stavbách pro rodinnou rekreaci. Vztahovat se bude na kotle, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Tyto kotle se již téměř dva roky nesmí používat ve všech ostatních než výše uvedených stavbách.
Konkrétně již nebude možné provozovat staré spalovací stacionární zdroje, jejichž prostřednictvím se ohřívá voda pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Naopak kamna nebo krby, které vytápějí pouze místnost, ve které jsou umístěny, se budou moci používat i nadále.
Podle zákona o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. g)) bude od 1. září 2024 zakázáno používat:
 • kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy (nejčastěji to jsou kotle na uhlí, případně dřevo),
 • kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se třídy ještě nestanovovaly,
 • a nestandardní kotle vyrobené svépomocí nebo upravené.
Třída kotle je uvedena na výrobním štítku, který se obvykle nachází na zadní straně kotle, nebo v dokumentaci ke kotli (např. v návodu k použití). Třídu kotle může jeho majiteli sdělit také pracovník, který zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle a má k tomu potřebná oprávnění.
Kontrola kotle je povinná. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje ji musí dle zákona
o ochraně ovzduší nechat provést nejméně jednou za tři roky.  Seznam osob odborně způsobilých k provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů je uveden v databázi Ministerstva životního prostředí ČR, viz Databáze odborně způsobilých osob - IPO OZO (mzp.cz).

Věděli jste, že…?
 • V případě, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, může za tento přestupek dle zákona o ochraně ovzduší dostat pokutu až do výše 20 000 Kč.
 • V případě, že provozovatel stacionárního zdroje provozuje kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, tzn. do 31. srpna 2024 (včetně) nevymění kotel na tuhá paliva za kotel třídy 3 a vyšší, lze mu udělit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Na výměnu nevyhovujícího kotle lze za splněných podmínek využít finanční podporu z dotací: Více informací o provozu kotlů a způsobu vytápění na oficiálních stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, viz  Jak správně topit? | Ministerstvo životního prostředí (jakspravnetopit.cz), nebo na stránkách statutárního města Frýdek-Místek, viz Informace pro občany | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz).
 


UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ na školním hřišti - 20. 2. 2024 (vloženo: 19. 2. 2024)

Z důvodu oprav hracích prvků bude v úterý 20. 2. 2024 dopoledne uzavřeno dětské hřiště.


Centrum pro rodinu a sociální péči z. s (vloženo: 15. 2. 2024)

Středisko RODINA podporuje fungování rodin, poskytuje poradenství zaměřené na vztahy a rodinu, doprovází pěstounské rodiny a také realizuje přednáškovou a vzdělávací činnost.

V režimu sociální služby poskytujeme:

 • Odborné sociální poradenství Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství – službu využívají jednotlivci, páry či celé rodiny ve chvíli, kdy se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, která se týká vztahů, a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Pracujeme zde s klienty, kteří ve svých osobních, partnerských či rodinných vztazích detekovali problém v podobě již existujících negativních jevů. Ty se často kupí a mají dopady jak na jednotlivé členy, včetně zranitelných dětí, tak na rodinu jako celek.


Mimo režim sociálních služeb nabízíme další aktivity:

 • Doprovázení pěstounských rodin – podpora pro pěstouny, poručníky a pěstouny na přechodnou dobu
   
 • Rodinné konzultace  mají preventivní a podpůrný charakter a jsou zaměřeny především na předcházení rizikovým negativním jevům v rodině, zkvalitňování vztahů manželských, partnerských i mezigeneračních, posilování rodičovských i partnerských kompetencí a posílení vztahů a vazeb uvnitř rodinného systému.
   
 • Mediace přispívají k řešení kritické životní situace tak, aby negativní dopady na zúčastněné osoby (včetně dětí), byly minimální. Vztahy, ať již osobní, partnerské či rodinné, bývají často komplikované. Mediace směřují k dohodě, ujasnění si vzájemných potřeb a očekávání, stejně jako cílů a možností řešení. Mediátor nezkoumá příčiny nepříznivé situace klientů, neposkytuje poradenství, sám nenavrhuje řešení, ale podporuje klienty v tom, aby společně dospěli k řešení vlastnímu.
   
 • Žákům základních škol a studentům středních škol se věnujeme ve Škole osobního života. Soustředíme se na formování postojů a hodnot, a tím ke zlepšení přijetí sebe samého. Přicházíme za nimi přímo do škol a ukazujeme jim, jakými způsoby lze nahlížet na život.
   
 • Mladým, kteří uvažují o manželství nebo se na něj připravují, nabízíme několik možností v aktivitě Příprava na manželství, v rámci níž nabízíme různé programy a kurzy. Těmi jsou např. Škola partnerství, Než do toho vletíš, Snoubenecké setkání v rodině, Na svatbu byl pozván, Tajemství lidské lásky, Víkendová příprava na manželství nebo také videokurz Distanční příprava na manželství jako doplněk pro dvojice, které se akcí nemohou osobně účastnit.
   
 • Pro páry či manžele je velkým povzbuzením mít možnost sdílet své radosti či starosti, což jim nabízí tyto akce:
  • užít si rande i v manželství nabízíme v programu osmi setkání s  inspirací, jak budovat a posilovat zdravé a trvalé manželství, s názvem Manželské večery
  • týdenní letní setkání manželů na Velehradě s obohacujícím programem Škola rodičovských a rodinných kompetencíManželská setkání nebo Studia manželství a rodiny
 • Pro všechny, kteří mají zájem na sobě pracovat a dozvědět se více o komunikaci, vztazích a rodičovství, nabízíme různé kurzy, semináře, workshopy:
  • Kurz efektivního rodičovství pro rodiče dětí různého věku
  • kurz o komunikaci jako cestě k vzájemnému porozumění a lepším vztahům s názvem Cesta efektivní komunikace 
  • pod názvem Vyjmenovaná slova nabízíme přednášky a workshopy, které přispívají k inspiraci či motivaci k další práci na vztahu či rodičovských kompetencích
  • podpora párů v odpovědném plánování rodičovství s názvem Plánování rodičovství pevně pod kontrolou
 • Aktivizace a podpora seniorů probíhá prostřednictvím programů, které nabízejí vzdělávání, duchovní a osobnostní rozvoj, společenství, navázání nových a upevnění stávajících kontaktů.
  • v rámci cyklu Akademie pro třetí věk realizujeme přednášky z oboru psychologie, sociologie, etiky, biblistiky, zdravovědy a cestování
  • v Akademii pro třetí věkna cestách se přímo v terénu seznamujeme s kulturním a historickým dědictvím
  • 1x měsíčně v Ostravě a 1x měsíčně ve Frýdku-Místku probíhají Kluby aktivních seniorů
  • pořádáme kurz Cesta efektivní komunikace – senior a kurz Trénování paměti
  • realizujeme programy s duchovním zaměřením – např. Poselství evangelií, Duchovní obnovy, Pouť seniorů, Diecézní setkání seniorů
  • povzbuzení, zajímavosti a pozvánky na akce zasíláme v měsíčníku Seniorské okénko
 • V průběhu celého roku pořádáme různá setkání dětí a rodin, expedice pro otce a jejich děti, rodinný festival i další aktivity.
 
 

Středisko VÝZVA poskytuje dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám čtyři sociální služby:

 •  odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE – nabízí poradenství, provázení a podporu při řešení obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím, tematická setkání pečujících jako prostor pro rozvoj a sdílení se, knihovna a informační servis,
 • osobní asistence OASA – poskytuje osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, aby mohli v co největší míře žít tak, jako jejich vrstevníci,
 • odlehčovací služba RESPIT – nabízí terénní a ambulantní odlehčovací službu u dětí a mladých lidí od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, aby byl jejich pečujícím umožněn nezbytný odpočinek a seberealizace, 
 • sociálně aktivizační služba BRÁNA – prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit doprovází dospívající a mladé lidi ve věku od 12 do 35 let na jejich cestě k osamostatnění, dobrovolnický program Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ

 

Mimo režim sociálních služeb Středisko VÝZVA nabízí navazující aktivity:

 • Rehabilitační asistence – pravidelné cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let se závažným tělesným postižením s cílem udržet a zlepšit jejich zdravotní stav a fyzickou kondici
 • Půjčovna pomůcek – půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovních potřeb pro sport a volný čas dětí a osob se zdravotním postižením
  Středisko VÝZVA prostřednictvím svých služeb pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením žít životem, který se podobá životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší. Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci. 

Ročně VÝZVA poskytne své služby 350 uživatelům.

Webové stránky:https://www.prorodiny.cz/
Facebook:https://www.facebook.com/prorodinyOznámení o jednodenním omezení hodin pro veřejnost u pošty Dobrá dne 23.2.2024 (vloženo: 31. 1. 2024)

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 23.2.2024  z provozních důvodů.

 

Upravená otevírací doba provozovny:

 

Pátek 23.2. 2024:  8:00 - 11:30 a  13:00 - 15:00

 


Návrhy pro participativní rozpočet 2025 (vloženo: 12. 2. 2024)

Se začátkem Února na také začalo období pro podání návrhu pro participativní rozpočet na rok 2025. Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 12.6.2023 „Zásady participativního rozpočtu obce Dobrá“, kterými se tento proces řídí. Participativní rozpočtování je postup, kdy občané mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. Občané tak mohou rozhodovat o části peněz z obecního rozpočtu společně se svými volenými zastupiteli. Jednotlivé návrhy musí splňovat náležitosti dle zásad participativního rozpočtu, z nich nejdůležitější je finanční limit, který činí 1 mil. Kč bez DPH.

 

Termín pro přijímání návrhů je od 1.2.2024 do 31.3.2024.

 

Následně budou tyto návrhy formálně zkontrolovány a vyhodnoceny, zda splňují veškeré náležitosti. Poté budou úspěšné návrhy představeny veřejnosti a následně proběhne hlasování občanů, které určí vítězný projekt(y) a pořadí ostatních. Realizovat bude možno maximálně tři návrhy dle pořadí z hlasování, a pouze tehdy, když v součtu opět nepřesáhnou 1 mil. Kč bez DPH.

 

Veškeré podrobnosti, zásady a potřebné přílohy jsou k dispozici: https://www.dobra.cz/obecni-urad/dokumenty-ke-stazeni/participativni-rozpocet/

Pokud si nejste jisti co vše je potřeba k návrhu připravit, případně nevíte jak na to, nebojte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme jak na přípravu podkladů pro návrh, a pokud bude potřeba určitě Vám pomůžeme.

Pavel Peterek, místostarosta

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboruZákladní škola Dobrá, p.o. přijme od 1. dubna 2024 na zástup za dlouhodobou nemocenskou uklízečku na plný pracovní úvazek (vloženo: 5. 2. 2024)

Základní škola Dobrá, p.o. přijme od 1. dubna 2024 na zástup za dlouhodobou nemocenskou uklízečku na plný pracovní úvazek. V případě zájmu kontaktujte p. školníka Ondřeje Cmírala  tel. 733 173 619 nebo zašlete svůj životopis na zsdobra@zsdobra.cz.


Dotazník k zájmu o dětskou skupinu v obci Pazderná (vloženo: 30. 1. 2024)

Milé maminky a tatínkové,
milí spoluobčané,

prosíme vás o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se zřízení DĚTSKÉ SKUPINY v obci Pazderna.

Dětská skupina bude zřízena rekonstrukcí staré budovy, sídla firmy Z.K. INTERIÉRY. Zajistí celodenní péči o děti zhruba od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Jejím cílem bude zajistit péči o děti rodičů, kteří se potřebují vrátit na trh práce dříve nebo ty, jejichž děti byli v jiném předškolním zařízení odmítnuty.

Děkuji za váš čas.

Bc. Jan Šeděnka
Starosta obce Pazderna 

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/…L6A/viewformInformace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj (vloženo: 21. 1. 2024)Potvrzením nebezpečné nákazy ptačí chřipky ptáků, drůbeže v obci Dobrá (vloženo: 19. 1. 2024)

Vážení občané,

Obracíme se na vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy ptačí chřipky ptáků, drůbeže v obci Dobrá. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření spočívající v ochraně před kontaktem s volně žijícími ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky (slepice a podobně) pouze do ohraničených venkovních prostorů, výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované slepice a ptáky umístit do budov, popřípadě pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných slepic, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krajskou hygienickou stanici pro Moravskoslezský kraj na telefonní číslo 720 995 203.

V případě nálezu zvýšeného úhynu u volně žijících ptáků v obci, rovněž informujte krajskou hygienickou stanici na stejném telefonním čísle 720 995 203.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování doporučení.TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2024 (vloženo: 15. 1. 2024)Obec Dobrá hledá pracovníka na pozici SPRÁVCE SPOLEČENSKÉHO SÁLU v základní škole v Dobré, (vloženo: 15. 1. 2024)

Obec Dobrá hledá pracovníka na pozici SPRÁVCE SPOLEČENSKÉHO SÁLU v základní škole v Dobré, a to na dohodu o provedení práce. Nástup od 2.4.2024. Pracovní doba je nepravidelná, včetně víkendů. Požadujeme vstřícné jednání, zkušenosti s prací s lidmi, bezúhonnost, flexibilitu, spolehlivost, důslednost při výkonu práce. Nabídky doručte na obecní úřad v Dobré do 29.2.2024, na obálku nadepište „SPRÁVCE SÁLU“.

Pro podrobnější informace kontaktujte místostarostku  Ing. Ludmilu Baranovou, tel.č. 721 441 103.


Zvýšení místního poplatku ze psů a místního poplatku za odpady (vloženo: 27. 12. 2023)

Zvýšení místního poplatku ze psů a místního poplatku za odpady

 

Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 200 Kč. Za každého dalšího psa se sazba

zvyšuje o 50 % sazby - tzn.za každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč

 

Poplatek za odpady – Poplatek za odpady pro fyzickou osobu přihlášenou v obci – sazba poplatku je 650,- Kč.

Děti od 11 - 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

 

Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně

- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

 

Poplatek za odpady z vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce činí 650,- Kč.Náhradní termín svozu popelnic (vloženo: 27. 12. 2023)

Náhradní termín svozu popelnic za pondělí 01.01.2024

bude v sobotu 30.12.2023.Naši hasiči uctili památku čtvrtečním obětem na FFUK v Praze. (vloženo: 24. 12. 2023)


Všem pozůstalým a přátelům těch, kteří se stali obětmi pražského neštěstí, přejí doberští hasiči úpřimnou soustrast. 
Myslíme na Vás a přejeme Vám mnoho sil.


Bohoslužba slova za oběti a pozůstalé čtvrteční tragédie na Karlově univerzitě v Praze (vloženo: 22. 12. 2023)

dne 23. 12. v 15 hodin bude v kostele sv. Jiří v Dobré mimořádná bohoslužba slova za oběti a pozůstalé čtvrteční tragédie na Karlově univerzitě v Praze. Zveme vás ke společné modlitbě a ztišení.


Uzavření sběrného dvora a obecního úřadu - prosinec 2023 (vloženo: 22. 12. 2023)

Uzavření sběrného dvora: sobota 23.12.2023 a 30.12.2023

 

Uzavření Obecního úřadu v Dobré: pátek 29.12.2023Stránka 1/37

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv